Pravila in splošni pogoji nagradne igre

TUDI VAS ŠE V LETOŠNJEM LETU ČAKA TEHNIČNI PREGLED OSEBNEGA VOZILA?

 

1. Organizator nagradne igre

 

Ta pravila in splošni pogoji določajo način prirejanja nagradne igre »Tudi vas še v letošnjem letu čaka tehnični pregled osebnega vozila?« Organizator nagradne igre je Avtoline d.o.o., Bohoričeva 10, Krško (v nadaljevanju Avtoline).

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri »Tudi vas še v letošnjem letu čaka tehnični pregled osebnega vozila?« (v nadaljevanju: nagradna igra).  V njej lahko sodelujejo osebe, starejše od 18 let, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri.  Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo udeleženci enake možnosti za prejem nagrad.

 

2. Čas trajanja nagradne igre

 

Nagradna igra poteka od vključno 1.4.2017 od 00:00 do vključno 31.12.2017 do 24:00.

 

3. Sodelovanje v nagradni igri

 

V nagradni igri lahko sodelujejo posamezniki (fizične osebe) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let.  V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati pravnim osebam, zaposlenim v družbi Avtoline, zaposlenim povezanih družb z Avtoline, kot tudi ne njihovim zakoncem, zunajzakonskim partnerjem in otrokom. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

 Posamezniki lahko sodelujejo na sledeče načine:

 

a) opravi tehnični pregled vozila z največjo dovoljeno maso (v nadaljevanju NDM) 3.500 kg v podjetju Avtoline.

Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje tako, da v podjetju Avtoline opravi tehnični pregled vozila z NDM do 3.500 kg. Ob izpolnitvi tega pogoja (dokazilo je prejeti račun za opravljeno stroritev), posameznik na izvod računa poleg svojega naslova vpiše elektronski naslov ter se podpiše. Z izpolnjenim računom posameznik pridobi možnost sodelovati v nagradnem žrebanju. Izpolnjen račun posameznik  pri blagajni vloži v škatlo, namenjeno za nagradno žrebanje.

 

b) Sodelovanje brez nakupa preko spletne strani

 

Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje tudi brez nakupa in sicer tako, da na spletni strani  http://www.avtoline.si/tehnicni-pregledi.html odgovori na zastavljeno vprašanje ter izpolni obrazec s sledečimi osebnimi podatki: ime, priimek, naslov, mobilna številka ter veljaven elektronski naslov.

S spletno oddajo obrazca se posameznik strinja s pogoji in pravili te nagradne igre in z obdelavo osebnih podatkov s strani podjetja Avtoline. Posamezniki, ki pravilno odgovorijo na zastavljeno vprašanje ter v celoti izpolnijo obrazec z osebnimi podatki, sodelujejo v žrebanju za enakovredno sodelovanje v nagradni igri, kot v primeru opravljene storitve. 5. v mesecu se izmed izpolnjenimi obrazci preteklega meseca izžreba pet posameznikov, ki enakovredno sodelujejo v nagradni igri kot v primeru opravljene storitve.

 

4. Nagradni sklad

 

Nagradni sklad v obliki storitev blagovnih znamk Avtoline vsebuje:

 

a) 9 x menjava motornega olja in filtra

b) 9 x optika vozila

c) 9x pranje vozila v samopostrežni Avtopralnici Avtoline.

 

Nagradi a in b bosta podeljeni v obliki vrednostnega bona za omenjeno storitev. Bon se bo glasil na ime nagrajenca in bo veljaven eno leto od datuma žrebanja.

Nagrada c bo podeljena v obliki darilnega paketka treh žetonov za pranje v samopostrežni Avtopralnici Avtoline.

Nagrade niso zamenljive za gotovino.

Prevzem nagrade je na sedežu podjetja Avtoline (tehnični pregledi), pri tem mora nagrajenec dokazati istovetnost z osebnim dokumentom. Prevzem nagrade nagrajenec potrdi s podpisom izjave o prevzemu nagrade.

 

5. Potek igre in žrebanje

 

Igra se izvaja po načelu žrebanja, razdeljenega na devet krogov na datume, navedene spodaj.

 

V krogih od 1 do 9 se vsakokrat naključno izžreba tri nagrajence (v tem vrstnem redu):

 • dobitnik »optika vozila«,
 • dobitnik »menjava motornega olja in filtra«,
 • dobitnik »pranje vozila v samopostrežni Avtopralnici Avtoline«.

 

Krog nagradne igre se začne 1. In zaključi zadnjega v mesecu, datumi žreban vsakega kroga so naslednji: 

 • april 2017 / žreb: 5.5. 2017
 • maj 2017 / žreb: 5.6. 2017
 • junij 2017/ žreb: 5.7.2017
 • julij 2017 / žreb: 4.8.2017
 • avgust 2017 / žreb: 5.9. 2017
 • september 2017 / žreb: 5.10.2017
 • oktober 2017 / žreb: 6.11.2017
 • november 2017 / žreb: 5.12.2017
 • december 2017 / žreb: 5.1. 2018.

 

Nagrajenci znotraj posameznega kroga bodo v nadaljevanju izločeni iz nadaljnjih žrebanj. 

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultate ni mogoča. Nagrajenci bodo izžrebani tako, da bodo računi naključno izvlečeni iz škatle. Nagrade niso izplačljive v gotovini in jih ni možno zamenjati. V kolikor nagrajenci ne navedejo oz. ne posredujejo svojih podatkov oz. jih navedejo nepopolno ali nepravilno in /ali v kolikor nagrajencev ni mogoče obvestiti in/ali v kolikor se ugotovi, da niso izpolnjevali vseh pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali so kršili te pogoje in /ali v kolikor ne želijo izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji, vse to v roku, kot ga določi organizator, nagrajenec izgubi pravico do nagrade.

 

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, tudi če: 

 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
 • se ugotovi, da je posameznik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s Pravili in pogoji nagradne igre,
 • nagrade zaradi napačno posredovanih podatkov ni mogoče podeliti,

 

Žrebanja bodo izvedena v prostorih tehničnih pregledov v podjetju Avtoline in bodo fotografirana. Fotografije bodo na ogled na Facebooku Avtoline Krško in www.avtoline.si. Pri žrebanju bo prisotna 3-članska žirija, ki jo sestavljajo: predstavnik uprave Avtoline, vodja tehničnih pregledov v  Avtoline in referent tehničnih pregledov v Avtoline. Po vsakem žrebanju bo komisija sestavila in podpisala zapisnik poteka žreba. Komisija o poteku žrebanja vodi zapisnik, v katerega se navede: 

 • datum in kraj žrebanja,
 • število vseh prejetih izpolnjenih računov z opravljenim tehničnim pregledov,
 • število oseb, ki so izpolnile spletni obrazec, 5 izmed njih izžrebanih oseb, ki se vključijo v glavni del žrebanja
 • število vseh prejetih izpolnjenih računov z opravljenim tehničnim pregledov,
 • nagrado, ime, priimek in elektronski naslov nagrajenca,
 • vse druge pomembne podatke o poteku žrebanja.

 

Zapisnik žrebanja se izdela v enem izvodu in se hrani pri organizatorju

 

Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni po e-pošti ali po telefonu v roku najkasneje pet (5) delovnih dni po izvedenem žrebanju. Organizator bo v e-pošti ali po telefonu  navedel nadaljnja navodila za prevzem nagrade. Nagrajenci bodo objavljeni tudi na spletni strani www.avtoline.si in facebook strani najkasneje v roku 5 (pet) delovnih dni po zaključku žrebanja in sicer z imenom in priimkom.

V primeru, da se dobitnik nagrade v roku trideset (30) delovnih dni od obvestila oz. poskusa obvestila (npr. na telefon se oseba ne javi) o prejemu nagrade ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade.

Družba Avtoline bo skladno z veljavno zakonodajo za nagrajence obračunala in plačala akontacijo dohodnine za prejete nagrade. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršnekoli druge stroške (dostop do interneta, prevzem nagrade), vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam.

 

6. Zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov

 

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre izrecno dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) ter drugimi (npr. davčnimi) predpisi. Osebni podatki, ki se zbirajo so: - spol, ime, priimek, naslov, mobilna številka ter veljaven elektronski naslov

Podatke bo organizator uporabljal za namen izvedbe te nagradne igre in za namene neposrednega marketinga (vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za druge marketinške namene).

Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem, vse skladno z veljavno zakonodajo.

Udeleženec nagradne igre lahko kadarkoli pisno zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja. Zahteva se pošlje pisno na naslov Avtoline d.o.o., Bohoričeva 10, Krško ali elektronsko na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. V sedmih (7) delovnih dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene neposrednega marketinga.

 

7. Odgovornost organizatorja

 

Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi, ki bo navedena na računu oz. spletnem obrazcu. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh pogojev ter se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi ali dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje objavil na spletni strani www.avtoline.si.

Odgovornost organizatorja je strogo omejena na izročanje nagrad, skladno s temi pravili in pogoji.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti: 

 • za kakršne koli incidente ali poškodbe, ki bi nastale zaradi uživanja in/ali uporabe dodeljenih nagrad, kar nagrajenci sprejemajo;
 • v primeru težav s pošiljanjem, zamude, izgub ali poškodb poštnih pošiljk ali elektronskih sporočil (posebno tistih, ki se nanašajo na pošiljanje in sprejemanje nagrad), ki lahko nastopijo neodvisno od organizatorja.
 • Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti v primeru nepravilnega delovanja interneta, mobilnega interneta, telefonskih linij ali ostalih naprav, ki omogočajo izvajanje igre. Prav tako organizator ni odgovoren, če eden ali več udeležencev ne more dostopati do spletne strani ali sodelovati v igri iz katerega koli razloga ali tehnične napake, povezane z delovanjem mreže.

 

Organizator ne prevzema odgovornosti za okužbo računalnikov z virusi ali za vdor tretje osebe v računalnik udeležencev igre ter za posledice povezovanja udeležencev v omrežje preko spletne strani.

Organizator ni odgovoren za kakršno koli škodo, povzročeno udeležencu, njegovi računalniški opremi, pametnemu telefonu ali podatkom, shranjenim na teh napravah, ter za osebne in profesionalne posledice, ki za udeležence lahko iz tega izhajajo.

Organizator se obvezuje, da bo uporabil vsa sredstva, skupaj z izvajalci storitev, da bo sistem izbora nagrajencev in podelitev nagrad skladen s pravili igre. Udeleženci se seznanjajo, da organizator uporablja mehanizme nadzora, s katerimi lahko odkriva primere prevar.

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani (višja sila ipd.), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradno igro brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih ne dokonča oziroma jo prekine. O tem mora preko medijev obvestiti udeležence.  Organizator v navedenih primerih ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

 

8. Splošno

 

Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 1.4.2017. V času trajanja nagradne igre so pravila na vpogled na spletni strani www.avtoline.si ali v podjetju Avtoline (tehnični pregledi) .

Dodatne informacije o nagradni igri lahko sodelujoči dobijo na www.avtoline.si ali s poslanim elektronskim sporočilom na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

 V Krškem, 29. 03. 2017 


Izvensodno reševanje potrošniških sporov

 

Avtoline d.o.o. v skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov obvešča, da nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov ne priznava kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

ŠKODA
T: 07 49 02 120

Delovni čas:

pon – pet: 08:00 – 17:00
sob: 08:00 – 12:00

CITROEN
T: 07 49 02 117

Delovni čas:

pon – pet: 8:00 – 17:00
sob: 8:00 – 12:00

RABLJENA VOZILA

M: 041 655 373

Delovni čas:

pon – pet: 08:00 – 17:00

sob: 08:00 – 12:00

SERVIS
T: 07 4902 113

M: 031 688 077

Delovni čas:

pon – pet: 8:00 – 17:00

TEHNIČNI PREGLEDI
T: 07 49 02 112

Delovni čas:

pon – pet: 7.00 – 19.00
sobota: 8.00 – 12.00

 

SAMOPOSTREŽNA AVTOPRALNICA
T: 07 49 02 120

M: 031 555 514

Delovni čas: 24/7

Delovni čas - ročno pranje Krško:
pon – pet: 9:00 – 15:00

© Avtoline 2016 | Pravno obvestilo